SU POLITICU CARRASECARE


Sas paraulas de bòis
òlant lèstru
sunt sòle
in d’unu ispiju è ghiatzu
omines chi faeddand
de azzudare
de rivoluzione sotziale
de unu “nòu mannu Amore”,
no b’este sustanzia
solu prùine in sas ùccas
è galu tuppare
poveròs omines
de umile onore.
Lestròs cassadores
ònos ìmbonidores,
ma majarzos chì tènente
ìsterzos
de pagu ìspessòre.
Pàgus sunt stèttios chi dae
su muntonarzu politicu
sunt’èssidos lìmpios,
culpa ìnsòro este
chi nò bidimmos
unu menzus
tempus bènidore
e non podet galu
èssire de s’ìscurigore.
Su chi ìscrio podet èssere
in amargu ìszèttiu,
pròite bòis no tenies
prùs ununudda de crèttiu.
Sunt paraulas
chi gàlu abbarant
è “à zìru”,
nèmmòs pigant.
Zuramentu balente cherimmos
pròite cando,
sàs promissas ìnsoro
s’adat abbèrare
s’ada torarre a baddare
commente in tèmpos
de “Discansosu Carrassecare”.

Sergio Mereu

Print Friendly, PDF & Email