1489185_329735937212815_708776848740038390_nMiseru ès su poveru
Prò unu ìncone è pane,
prò una possibilidade
ingenugrau, e in crexia
su “Sènnore” nò er bonu à ìscurtare,
lèstru commente a su èntu
sàs paraulas ùnte òladas
òmo mudu cùrre su lamentu
ca non chèrzo morrer de ìstentu.

Mereu Sergio

Print Friendly, PDF & Email